Mål: P 11221-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en planbestämmelse i en detaljplan strider mot 4 kap. 14 § PBL. Efter medgivande av kommunen har Mark- och miljööverdomstolen upphävt en del av planen och fastställt planen i övrigt.