Mål: M 5329-16

MÖD 2017:20

Vägledande avgörande

Fråga om en vindkraftanläggning innebär påtaglig skada i ett område som utpekats som världsarv och riksintresse för kulturmiljövård. MÖD finner att lokaliseringen innebär påtaglig skada och upphäver mark- och miljödomstolens dom i viss del. Även fråga om de skyddszoner som föreslagits är tillräckliga för att anläggningen inte ska komma i konflikt med artskyddsbestämmelserna med hänsyn till kungsörn som förekommer i området. MÖD finner att anläggningen inte kommer i konflikt med artskyddsbestämmelserna.