Mål: P 10421-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att en byggnad överensstämmer med gällande detaljplan avseende antal våningar. Domstolen har härvid prövat bl.a. om översta utrymmet är att anse som vind eller våning.