Mål: P 7583-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Den ansökta byggnaden har inte placerats utmed fastighetsgräns mot gatan på det sätt som planbestämmelserna föreskriver och byggnadshöjden överskrider tillåten höjd med 0,5 meter. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den ansökta åtgärden inte är förenlig med detaljplanen och att avvikelserna varken var för sig eller vid en samlad bedömning kan anses utgöra en liten avvikelse från detaljplanen. Förutsättningar för bygglov har därför saknats.