Mål: P 8861-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en tillbyggnad med tillhörande takaltan utgör en tillåten mindre avvikelse från gällande stadsplan samt att åtgärderna inte utgör betydande olägenhet.