Mål: M 3737-16

MÖD 2017:71

Vägledande avgörande

Ett utsläpp av transformatorolja inom vattenskyddsområde har ansetts innebära en störning enligt 32 kap 1 § miljöbalken i form av en markförorening som har övergått i en grundvattenförorening. Även om det i efterhand har kunnat konstateras att föroreningen inte nått fram till vattentäkten har det förelegat en risk för spridning av föroreningen till vattentäkten. Kommunen har som huvudman för vattenförsörjningen stoppat vattenuttaget och låtit genomföra egna undersökningar av föroreningens eventuella spridning. Kostnaderna för dessa åtgärder har fram till en viss tidpunkt ansetts som skador enligt 32 kap miljöbalken för vilka kommunens försäkringsbolag har regressvis rätt till ersättning av Trafikverket.