Mål: P 8390-16

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. För den aktuella fastigheten gäller en detaljplan från 1971. Efter en ändring för del av planen innehåller den inte längre någon bestämmelse om minsta avstånd mellan byggnad på den aktuella fastigheten och gräns mot grannfastigheten. MÖD har funnit att 39 § byggnadsstadgan (BS) därmed blir tillämplig, att den planerade tillbyggnaden kommer att ligga närmare gränsen mot grannfastigheten än 4,5 meter, att det inte finns särskilda skäl att göra undantag från avståndskravet i 39 § BS och att åtgärden inte kan bedömas som en liten avvikelse från planen. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därför upphävts.