Mål: M 8262-16

Avgörande

Mål om föreläggande avseende miljöteknisk markundersökning på industrifastighet. MÖD har bedömt att tillverkning av sulfitmassa och papper utgjort delar av en integrerad cellulosaindustri och att det inte i det aktuella undersökningsskedet finns anledning att göra någon jämkning av bolagets ansvar. MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens föreläggande.