Mål: P 10210-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om förhandsbesked avseende två fritidshus ska avslås eftersom det inte är fråga om en komplettering till befintlig bebyggelse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken.