Mål: M 7737-16

MÖD 2017:16 II

Vägledande avgörande

Bryggan, som saknade strandskyddsdispens, hade uppförts av en tidigare fastighetsägare 1989. Mark- och miljööverdomstolen fann, i motsatts till underinstanserna, att det vid sådana förhållanden inte var skäligt att förelägga den nya ägaren att riva den aktuella brygganläggningen och upphävde rivningsföreläggandet.