Mål: P 8111-16

Avgörande

Ansökan om bygglov. Det flerbostadshus som prövades i målet och som omfattades av nämndens beslut hade samma utformning som prövats av MÖD i ett tidigare mål där utformningen bedömdes medföra betydande olägenheter för grannar. MÖD har inte funnit anledning att frångå den bedömningen och upphävt bygglovet.