Mål: M 288-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstansen funnit att tillstånd till utfyllnad av vattenområde för hamnverksamhet ska meddelas.