Mål: M 4844-15

Avgörande

En fastighet utsattes för en översvämning som berodde på ett stopp i kommunens avloppsledning. I målet är ostridigt att kommunen är skadeståndsskyldig enligt 45 § lagen om allmänna vattentjänster och i målet har endast varit fråga om skadans storlek. Till skillnad från Va-nämnden har hovrätten bedömt att de skador som byggnaden fick i samband med översvämningen inte kan åtgärdas på annat sätt än genom rivning av befintlig byggnad. Fastighetsägaren har därför tillerkänts ersättning för rivning och uppförande av en ny byggnad. I likhet med Va-nämnden har hovrätten även bedömt att fastighetsägaren har rätt till ytterligare ersättning för hyra av avfuktare och värmefläkt.