Mål: P 9128-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. Till skillnad från underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen ansett att en takkupa har sådan storlek och utformning att den ska beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden. Detta har fått till följd att vindsplanet räknas som en våning och att byggnadens våningsantal avviker från detaljplanen. Avvikelsen har inte godtagits.