Mål: M 7800-16

Avgörande

Rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande eller förbud (26 kap. 18 § andra stycket MB). En båt- och hamnförening som arrenderar en del av ett hamnområde har ansetts vara verksamhetsutövare i fråga om avhjälpande av skador till följd av dieselutsläpp i det område som föreningen arrenderar. MÖD har även ansett att det är fråga om sådana omständigheter som motiverar ett beslut om rättelse på föreningens bekostnad utan föregående föreläggande eller förbud.