Mål: P 5414-16

Avgörande

Ansökan om bygglov för ateljé och bastu. Avvikelser från detaljplan såvitt gäller byggnadshöjd och byggnadsarea har inte bedömts som mindre avvikelser enligt ÄPBL. Bygglovet har upphävts och ansökan avslagits.