Mål: M 74-17

Avgörande

Fråga om resning där sökanden åberopat en ny omständighet (58 kap. 1 § första stycket 3 RB) i form av en skriftlig uppgift om tillståndet i miljön som en myndighet förmedlat. Eftersom den nya omständigheten hänför sig till förhållanden i miljön som noterats först efter domen getts ansåg MÖD att grund för resning inte förelåg.