Mål: P 8826-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det är oklart vilka åtgärder som omfattats av marklovsansökan och det av nämnden lämnade marklovet. Med hänsyn till dessa oklarheter har nämndens beslut upphävts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning.