Mål: M 2449-16

Avgörande

Fråga om prövningsramen vid en ansökan om villkorsändring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. Ett konkursbo ansökte om ändring av ett villkor i ett tillstånd om provbrytning och yrkade att tiden för efterbehandling av provbrytningsområdet skulle förlängas. Mark- och miljödomstolen, som biföll konkursboets ansökan, höjde även den ekonomiska säkerheten, trots att konkursboet inte yrkat någon ändring i den delen. Eftersom behovet av en högre ekonomisk säkerhet inte var en följd av den sökta villkorsändringen, fann Mark- och miljööverdomstolen att det saknades förutsättningar för mark- och miljödomstolen att i samband med prövningen av konkursboets ansökan om villkorsändring även ändra föreskriften om ekonomisk säkerhet.