Mål: P 6599-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att en ett beslut om att anta en detaljplan som möjliggör hotell och mässhall i anslutning till en travbana inte ska upphävas. I målet som handlagts enligt äldre plan- och bygglagen har domstolen bl.a. funnit att någon betydande miljöpåverkan inte uppstår och att det därför inte finns krav på att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.