Mål: M 1982-16

Avgörande

Samråd om ändring av utsättningsmaterial för fiskevårdande åtgärder. Det tidigare villkoret är upphävt och ersatt av ett nytt. För de senaste femton åren före villkorsändringen har inga fiskevårdande åtgärder vidtagits. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underrättens bedömning att samrådet kan överklagas och att skyldigheten att bekosta fiskevårdande åtgärder enligt det numera upphävda villkoret alltjämt gäller för de femton år där åtgärder ännu inte har vidtagits.