Mål: P 6600-16

Avgörande

Bevarandet av en cirka hundra år gammal byggnad har bedömts ha ett sådant kulturhistoriskt värde att det allmänna intresset att bevara byggnaden övervägt fastighetsägarens intresse att få riva densamma. Ansökan om rivningslov har därför avslagits.