Mål: P 2764-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut att anta planen vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom ändras. Mark- och miljööverdomstolen har gjort bedömningen att de avvägningar som kommunen gjort mellan motstående intressen och vad gäller den tillkommande bebyggelsens placering och utformning får godtas med hänsyn till det handlingsutrymme