Mål: P 196-16

MÖD 2017:6

Vägledande avgörande

En byggnadsnämnd har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att ändra nämndens avskrivningsbeslut. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsens beslut angick nämnden, men att det däremot inte gick nämnden emot eftersom det inte innebar en begränsning av nämndens möjlighet att bevaka de intressen som nämnden har att bevaka enligt plan- och bygglagstiftningen. Vid prövning av saken i målet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en träkonstruktion som uppförts ovanpå en mur är att se som en del av muren och att konstruktionen krävde bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt nämndens avskrivningsbeslut och visat målet åter till nämnden för fortsatt handläggning.