Mål: M 298-16

Avgörande

Närboende till vindkraftverk har hävdat att buller från verken överskrider föreskriven nivå och att utförd kontroll visar detta när man tar hänsyn till mät- och beräkningsosäkerheterna. MÖD fann att de metoder som tillämpats för mätning och beräkning är etablerade och korrekt utförda. Vidare ansåg MÖD att beräkningsosäkerheten i metoden inte är av sådan storlek att den ska beaktas vid bestämningen av bullervärdet.