Mål: P 6572-16

Avgörande

Fråga om bygglov kan ges för ändrad användning av ekonomibyggnader till gäststugor för privat ändamål. Då fastigheten i fråga är belägen inom ett område som är av riksintresse för flera ändamål (3 kap. 6 §, 4 kap. 2 § och 4 § MB) har Mark- och miljööverdomstolen funnit att vid en avvägning mellan det allmänna intresset att bevara områdets karaktär och det enskilda intresset att få bygglov så väger det allmänna intresset tyngre. Ansökan om bygglov har därför avslagits.