Mål: P 1489-16

Avgörande

Bygglov har beviljats för telemast på mark avsedd för parker, planteringar och naturområden. Åtgärden har godtagits som en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte (9 kap. 31 b § PBL). Masten har mot bakgrund av det aktuella områdets karaktär inte ansetts innebära betydande olägenhet för omgivningen. Mastens placering eller utformning har inte ansetts olämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden eller naturvärdena på platsen.