Mål: F 3716-16

Avgörande

Fråga om ersättning vid servitutsupplåtelse och om ersättningen skulle baseras på om det är odlingsmark eller betesmark. MÖD har bedömt att marknadsvärdet beräknat enligt genomsnittsvärdeprincipen med marginal överstiger marknadsvärdet både för odlingsmark och betesmark. Det har därför inte haft någon betydelse att Lantmäteriet utgått ifrån att pågående markanvändning är betesmark. Ersättningen skulle alltså inte bli högre om marken hade bedömts som odlingsmark istället för betesmark. Målet ska därför inte återförvisas och MÖD har fastställt Lantmäteriets beslut om ersättning.