Mål: P 7720-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan föregående huvudförhandling och utan att bereda parterna tillfälle att slutföra sin talan. Av handlingarna kunde inte dras slutsatsen att klagandena redan hade slutfört sin talan. Därmed har det förekommit ett rättegångsfel. Då felet kan antas ha inverkat på målets utgång och det inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen ska mark- och miljödomstolens dom undanröjas och målet återförvisas dit för fortsatt behandling.