Mål: P 7394-16

Avgörande

Bygglov har sökts för en stödmur mellan två fastigheter. Den sökta muren är 4 m lång och mellan 0,9 och 1,2 m hög och delvis placerad så nära som 0,3 m från bostadshuset på grannfastigheten. MÖD, som vägt in att byggnaderna i området ligger tätt, har inte bedömt att muren inneburit betydande olägenhet för ägarna av grannfastigheten. Överklagandet har därför avslagits.