Mål: F 3862-16

Avgörande

Nyttjanderättshavare har inte ansetts ha klagorätt i mål om fastighetsbestämning.