Mål: P 3542-16

Avgörande

Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun har gett Kivik Art Centre permanent bygglov för sju byggnadsverk i en skulpturpark. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadsverken har utformats och placerats på den aktuella platsen på sådant sätt att de inte skadar områdets landskapsbilds-, natur- och kulturvärden samt att de olägenheter som byggnadsverken kan medföra för en granne inte utgör sådana betydande olägenheter som utgör hinder mot att bygglov lämnas. Besluten om bygglov har därför fastställts.