Mål: P 2112-16

Avgörande

Detaljplan som ger möjlighet att bygga ett fyravåningshus 17 meter från befintligt enfamiljshus har bedömts medföra betydande olägenhet. Vid en avvägning enligt 2 kap. 1 § PBL mellan allmänna och enskilda intressen har MÖD funnit att de olägenheter som detaljplanen medför för de boende på grannfastigheten i form av insyn överväger det allmänna intresset av att bebygga området med ytterligare fem bostäder.