Mål: P 4278-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av underinstansernas avgöranden funnit att uppförande av en förrådsbyggnad med tydlig bostadskaraktär i ett kustsamhälle på Västkusten inte med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden uppfyller anpassningskravet enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen.