Mål: F 5465-16

Avgörande

Klaganden ansökte om klyvning av ett antal fastigheter men ändrade sedan sitt yrkande i enlighet med lantmätarens förslag om att först sammanlägga fastigheterna och därefter genomföra klyvningen. Det visade sig senare att beslutet om sammanläggning fattades i strid med 12 kap. 1 och 2 §§ FBL då fastigheterna inte innehades med samma rätt. MÖD har funnit att klaganden bör beredas tillfälle att jämka sin talan enligt 4 kap. 31 § FBL oh återförvisat målet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.