Mål: P 969-16

Avgörande

Ansökan om rivningslov och bygglov. Att anordna parkeringsplatser och stödmurar strider mot detaljplan men har godtagits enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL; de har bedömts vara förenliga med planens syfte och tillgodose ett angeläget gemensamt behov för de boende.