Mål: M 3724-16

Avgörande

Fråga om ändring till klagandens nackdel. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det förtydligande av ett bullervillkor avseende ekvivalent ljudnivå som mark- och miljödomstolens gjort efter att målet återförvisats dit för fortsatt handläggning är ett förtydligande av vad som kan anses vara ”störningskänslig plats” och att domen i denna del inte innebär någon försämring för de klagande. Däremot har villkoret avseende lågfrekvent buller kommit att utformas till klagandenas nackdel, trots att endast de har överklagat. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats på så sätt att villkoret avseende lågfrekvent buller ändrats till den utformning villkoret hade innan återförvisningen.