Mål: M 2008-16

Avgörande

Miljöförbundet förelade bolaget försiktighetsmått enligt vilka ljudet från bolagets vindkraftverksamhet skulle begränsas så att det tillsammans med ljudet från andra vindkraftverk inte översteg ett visst värde. MÖD har förelagt bolaget försiktighetsmått som verksamhetsutövaren själv råder över och som ska säkerställa att kringboende inte utsätts för störningar som sammantaget skulle vara oacceptabla. Ett sådant förtydligande av försiktighetsmåttet utgör inte någon försämring för bolagets del, som var ensam klagande, då det av utredningen har framgått att det av MÖD valda bullervärdet motsvarar den högsta nivå bolagets bullerimmission faktiskt fått uppgå till med beaktande av den begränsning av den sammantagna bullerimmissionen som underinstanserna beslutat om.