Mål: P 4216-16

Avgörande

Fastighetsägare har förbjudits att använda mark nära fastighetsgräns som upplag för betong- och stenprodukter (11 kap 30 § PBL). Det är uppenbart att den aktuella lagringen av betong- och stenprodukter i nära anslutning till en byggnad på angränsade fastighet äventyrar byggnadens hållfasthet och att detta, vid ett ras, kan medföra livsfara för de människor som befinner sig i byggnaden. Ett skyddsavstånd om 5 meter har ansetts som proportionerligt. Förbudet har riktats mot fastighetsägaren som har bedömts ha faktisk och rättslig möjlighet att efterfölja föreläggandet även om markområdet är uthyrt.