Mål: P 6311-16

Avgörande

Beslut om bygglov har fastställts. Några formella fel har inte förekommit i underinstansernas handläggning och avvikelsen från detaljplanen beträffande byggnadshöjden och placeringen är sammantaget att anse som liten. Byggnadens utformning i övrigt får anses vara planenlig.