Mål: M 9001-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i beslut undanröjt en dom från mark- och miljödomstolen och återförvisat målet till underrätten för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har som skäl för beslutet anfört följande. Av handlingarna i målet framgår att mark- och miljödomstolen inte haft tillgång till klagandens överklagande i dess helhet. Detta har fått till följd att klaganden inte getts möjlighet att i enlighet med framställan komplettera med ny bevisning eller få yrkande om muntlig förhandling prövat. Felet kan antas ha inverkat på målets utgång och kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen.