Mål: P 4692-18

Avgörande

Bygglov för förråd i tomtgräns har upphävts. Stadsplanen från 1939 saknar bestämmelse om byggnads avstånd till tomtgräns. Därmed är bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan tillämplig och MÖD har funnit att det saknas särskilda skäl för att medge undantag från kravet på 4,5 meters avstånd till gräns mot granntomt. Det är inte heller fråga om en liten avvikelse från planen.