Mål: M 4798-17

Avgörande

Föreläggande att ansöka om tillstånd och lagligförklaring av tre dammar. Den vattenverksamhet som bedrivs vid den reglerbara dammen omfattas av urminnes hävd. Om det pågår vattenverksamhet i de passiva dammarna omfattas även denna av urminnes hävd. Även vattenverksamheten att anlägga dammarna får anses omfattas av urminnes hävd. Det saknas därför skäl att förelägga ägarna att ansöka om tillstånd till verksamheten och lagligförklaring av dammanläggningarna.