Mål: M 6542-17

Avgörande

Länsstyrelsen hade förelagt en jordbrukare att återställa stenmurar som tagits bort och som omfattades av biotopskyddet i 7 kap. 11 § miljöbalken. I målet var fråga om stenmurar på vissa sträckor hade funnits på plats under den tid jordbrukaren arrenderat marken. MÖD fann att utredningen visade att så var fallet