Mål: P 10684-17

Avgörande

Detaljplan för fastigheten Väbeln 3 i Stockholm. MÖD har funnit att det inte finns skäl att anta att detaljplanens miljöpåverkan är betydande och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behövs. Inte heller i övrigt har det framkommit någonting som utgör skäl att upphäva antagandebeslutet. Överklagandena har därför avslagits. - Även fråga om miljöorganisations klagorätt.