Mål: M 9610-17

MÖD 2018:24

Vägledande avgörande

Länsstyrelsen ansåg att en anmäld ändring av en verksamhet var tillståndspliktig och förbjöd bolaget att genomföra den anmälda ändringen innan tillstånd hade erhållits. Mark- och miljödomstolen ansåg att den anmälda verksamheten kunde anses inrymmas i företagets grundtillstånd som lämnats 1979 och upphävde beslutet. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att den ändrade verksamheten, som gällde transport av stora mängder avfall och farligt avfall från ett annat företag inom ett industriområde till kaj och utlastning, inte kunde rymmas inom tillståndet och att den kunde medföra olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. Ändringen var därmed tillståndspliktig enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 miljöprövningsförordningen. MÖD fastställde länsstyrelsens beslut.

MÖD 2018:24