Mål: M 10904-17

Avgörande

Försiktighetsmått för skjutbanor. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att verksamheten omfattas av miljöbalkens definition av miljöfarlig verksamhet. Säkerhetsaspekterna har prövats av Polismyndigheten och det finns inte skäl att förbjuda verksamheten enligt miljöbalken. Det finns inte heller skäl att skärpa bullerkraven på verksamheten.