Mål: P 3379-18

Avgörande

MÖD har funnit att den tioåriga preskriptionstiden i 11 kap. 20 § PBL ska räknas från tidpunkten när byggnad avsedd för industriändamål olovligen tagits i anspråk för bostadsändamål. Då det mot bakgrund av de uppgifter som klagande lämnat inte går att utesluta att det olovliga ianspråktagandet skedde för mer än tio år sedan har nämnden inte kunnat besluta om rättelseföreläggande.