Mål: F 3297-17

Avgörande

Fråga bl.a. om tillämplig timkostnadsnivå för handläggare i lantmäteriförrättning. I förrättningen hade endast en mycket liten del av de redovisade timmarna utförts av personal som debiterat enligt den lägsta timkostnadsnivån. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att en förrättning kan vara så omfattande och ha sådan beskaffenhet att det i olika delmoment behövs flera handläggare med högre kompetens som biträder förrättningslantmätaren och att det kan förekomma att det i ett enskilt fall är rationellt att en handläggare med högre kompetens även utför vissa moment som i och för sig hade kunnat utföras av annan personal. Mark- och miljööverdomstolen har emellertid ansett att det inte klart framgått i målet varför det funnits ett så stort behov av kvalificerade handläggare och att det därför beträffande några delmoment saknades förutsättningar för vissa handläggare att debitera enligt en högre timkostnadsnivå. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Lantmäteriets överklagande.