Mål: M 12075-17

Avgörande

En fastighetsägare förelades att vidta åtgärder för att återställa en strandäng sedan schaktmassor placerats på strandängen och jämnats ut över ett större område utan att tillstånd för vattenverksamhet sökts. Fastighetsägaren har bland annat gjort gällande att schaktmassorna tippats på strandängen för att verksamhetsutövaren ville bli av med dem och att åtgärden därmed inte utgör vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att utplaceringen av schaktmassorna inte kan betraktas som endast tippning utan att åtgärden även har syftat till att förändra vattnets djup eller läge. Mark- och miljööverdomstolen har därför bedömt att åtgärden utgör vattenverksamhet och att det har funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga om rättelseåtgärder.